لبخند رضایت “هاشمی” و “روحانی” در جلسه خبرگان (عکس)

توضیح ندارد