ترامپ و کلینتون در انتخابات مقدماتی ایالت “می سی سی پی” پیروز شدند

توضیح ندارد