تنها “حاجی فیروز” زن ایرانی در کرج: به خاطر نداشتن ۴۰۰ هزار تومان نابینا می شوم

گروه استانی ” تیتریک » ، به نقل از البرز ۲۴ ، ۱۰ سال است که سرپرست خانواده است و دو طفل معصوم را نان می دهد، شبهای عید؛ وقتی همه به دنبال خرید و نو کردن البسه و لوازم خانه خود هستند، او لباس سرخ فیروز را میپوشد و لبخند به لب به مردم مژده آمدن بهار را می دهد و با پولی که بدست می آورد و چندان زیاد هم نیست، سقف بالای سر طفلان خود را حفظ میکند و نانی به سفره میگذارد که زحمت کمتری برای آن کشیده است.

با او که به صحبت می نشینم می فهمم، شرم دراز نمودن دست در مقابل دیگران را به خاطر …