“سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان”: ایران هیچ گاه پناهجویان را اخراج نکرده است

توضیح ندارد