رای گیری برای انتخابات مجلس در پنج “ایالت هند” برگزار می شود

توضیح ندارد