مسیر ترانزیتی فشار افغانستان بر پاکستان “بندر چابهار” است

توضیح ندارد