2 اعدامی پرونده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ +عکس

توضیح ندارد