35 عضو گروه طالبان در افغانستان کشته شدند

توضیح ندارد