داعش “زنان ایزدی” را به پاکستان و افغانستان قاچاق می کند

توضیح ندارد