5 گلوگاه اقتصاد ایران که به رکود و کاهش تقاضا دامن زد

کاهش 19.3 درصدی درآمد سرانه، کاهش 60 درصدی قیمت نفت، افت 51 درصدی هزینه عمرانی در کشور، رشد منفی 8.3 درصدی تولید صنایع بورسی و تنگنای مالی بانک ها پنج مشکل عمده اقتصاد ایران از نگاه موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی است. اما این مشکلات چگونه به رکود دامن زده است؟