بودجه “وزارت دفاع روسیه” 5 درصد کاهش می یابد

توضیح ندارد