530 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال95

پیش بینی ما این است تا پایان سال بیش از مثبت یک درصد رشد اقتصادی داشته باشیم
نه موضوع انتخابات، نه بودجه و نه تلاش های دیپلماتیک دولت؛ هیچکدام نتوانسته بودند توجه سخنگوی دولت را در “آخرین نشست رسانه یی سال94» به خود جلب کنند بلکه این استقبال زایدالوصف مردم یزد بود که نوبخت را بر سر ذوق آورده بود و از آن به عنوان “رویداد کم نظیر» یاد کرد. سخنگوی دولت روز گذشته در شرایطی روبه روی نمایندگان رسانه های گروهی ایستاد که هنوز طعم شیرین استقبال بی نظیر مردم “یزد» از کاروان تدبیر و امید در کامش باقی مانده بود …