68 میلیون دلار میوه “افغانستان” به جهان در سالجاری صادر شد

توضیح ندارد