90/ استقلال شانس اول قهرمانی است

استقلال در روزی که چند بازیکن کلیدی و تاثیرگذار خود مثل ابراهیمی و انصاری را در اختیار نداشت توانست با شکست راه آهن صدرنشینی خود را پس از یک روز که در اختیار همنام خوزستانی قرار گرفته بود دوباره پس بگیرد.
استفاده از جوان ها شمشیر دو لبه است
سه امتیازی که شبیه معجزه بود
استقلال در روزی که چند بازیکن کلیدی و تاثیرگذار خود مثل ابراهیمی و انصاری را در اختیار نداشت توانست با شکست راه آهن صدرنشینی خود را پس از یک روز که در اختیار همنام خوزستانی قرار گرفته بود دوباره پس بگیرد. آبی پوشان پایتخت از نظر …